Executive Committee 2019

Vicar & President: 

Rev. Johnson P. Abraham 

(718) 370-7664 (H) 

(917) 932-4575 

Vice-President:

Mr. Jacob Chacko

(718) 698-6310 (H) 

(917) 831-0918 

Secretary:

Dr. Thomas K. Jose

(718) 317-2263 (H) 

(718) 877-7287 

Treasurer:

Mr. Varughese P. Varughese

(718) 761-6847 (H)

(718) 578-1185 

Accountant:

Mr. James T. Philip

(718) 761-1295 (H)

(718) 869-3395 

Lay Leaders:

Mr. Shaji George

(917) 831-6108 (H)

(917) 831-6108

Mr. Justin Mani

(718) 698-7463 (H)

(718) 873-4616

Area Prayer Group Representatives

Bradley

Mr. Thomas Varughese 

(718) 698-2431(H)

(718) 775-7851 

Hylan Blvd/NJ

Mrs. Anney Raju

(718) 727-4026 (H)

(718) 923-7695

North Shore:

Mr. Jacob Chariyan

(718) 983-0549 (H)

(917) 697-8623

Willowbrook

Mr. Skaria Mathai

(718) 983-5873 (H)

(917) 995-5278

Organizational Representatives

Choir

Mrs. Silby Babu

(718) 761-5358 (H)

(718) 873-5242 

Edavaka Mission

Mr. Mani Varughese

(718) 698-7463 (H)

(917) 439-6153

Sevika Sanghom

Mrs. Susan T. George

(718) 761-8103 (H)

(718) 838-8705

Sunday School

Mr. Vivin Varughese

(718) 370-7588 (H)

(917) 759-0572

Youth Fellowship

Mrs. Arun Chacko

(718) 494-1792 (H)

(718) 727-0097

Yuvajana Sakhyam

Mr. Sony Ninan

(718) 477-7562 (H)

(347) 840-3708

Young Family Fellowship

Dr. Sheeja Thomas

(908) 722-4146 (H)

(917) 520-0192

Sabha Mandalam

Mrs. Molly Mathew

(718) 761-2395 (H)

(917) 238-7523

Assembly Members: 

Mr. Jose Varughese

(718) 477-9747 (H)

(917) 817-4115

Mr. Philip Jacob

(718) 370-2312 (H)

(646) 206-1537